Onze vakgebieden

4. Promotie van hernieuwbare energie

Interview met Régis Lambert


DOWNLOAD DIT HOOFDSTUK
DELEN

Twitter  /  

Linkedin  /  

FacebookDe dienst Hernieuwbare Energie van BRUGEL heeft als opdracht het beheer van de markten voor groenestroomcertificaten (GSC’s) en garanties van oorsprong (GO’s). Om dat te doen, zorgt de regulator voor de driemaandelijkse toekenning van deze certificaten en garanties van oorsprong. Hij staat ook in voor het beheer van de transacties, advies aan initiatiefnemers van projecten, certificering van installaties en controle en follow-up van reeds in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest aanwezige installaties: fotovoltaïsche panelen, warmtekrachtkoppelingssystemen en verbrandingsovens voor huishoudelijk afval.

Groenestroomcertificaten (GSC’s) en garanties van oorsprong (GO’s)

Het groenestroomcertificaat (GSC), bedacht om de productie van hernieuwbare elektriciteit te bevorderen, is een incentive voor producenten van hernieuwbare energie. BRUGEL is door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest belast met het beheer van dit systeem en kent de GSC’s toe aan producenten met een gecertificeerde installatie. De leveranciers van hun kant moeten deze GSC’s aankopen op basis van een bepaald quotum en ze jaarlijks indienen bij BRUGEL. De leveranciers verhalen vervolgens de kosten van deze wettelijke verplichting om hun quotum in te leveren op het geheel van hun eindafnemers. Deze dynamiek van vraag en aanbod leidt tot de marktprijs van de GSC’s.

De garanties van oorsprong (GO), die op Europees niveau werden ingevoerd, zijn een traceerbaarheidstool die bedoeld is om de eindafnemer nuttige informatie te verschaffen over de oorsprong van de elektriciteit die hij verbruikt. Op deze manier moet ook het verbruik van groene stroom bevorderd worden. Aangezien in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest enkel de Brusselse verbrandingsoven over overdraagbare garanties van oorsprong beschikt, kopen de leveranciers overal in België en in Europa GO’s om het aandeel groene stroom dat ze aan hun klanten aanbieden te staven.

Productie van groene stroom in Brussel in 2017

Het aandeel geproduceerde groene stroom in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bedroeg in 2017 5,5% van het totale verbruik. Dit cijfer omvat ook het aandeel energie dat door warmtekrachtkoppelingsinstallaties op gas werd geproduceerd. Zuiver hernieuwbare elektriciteit, dat wil zeggen uitsluitend geproduceerd op basis van fotovoltaïsche eenheden, de verbrandingsoven van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (voor het organische gedeelte van het afval) en warmtekrachtkoppelingsinstallaties op biogas of koolzaadolie, is goed voor 3,3% van het totale elektriciteitsverbruik.

Toegekende groenestroomcertificaten

Aangezien BRUGEL afhangt van de informatie die het ontvangt van de leveranciers, omvatten de statistieken over de toekenning van GSC’s productiegegevens die meerdere jaren kunnen betreffen. Zo kunnen bepaalde GSC’s worden toegekend voor productie die in voorgaande jaren is gerealiseerd. In 2017 heeft BRUGEL zo’n 417.204 groenestroomcertificaten toegekend voor de geproduceerde groene stroom. Tijdens dezelfde periode heeft de dienst bovendien transacties met 491.662 GSC’s gerealiseerd voor een totaalbedrag van 44,4 miljoen euro. Dit laatste cijfer bewijst de activiteit van de markt tijdens de quotuminlevering periode 2017.

Prijsstijging

De periode 2016-2017 werd reeds gekenmerkt door een sterke stijging van de prijs van de GSC’s, wat voor een zekere spanning zorgde op de markten. In die tijd stonden de recordprijzen in schril contrast met die van de andere gewesten, waar de prijzen de neiging hadden te dalen. Deze trend werd voortgezet in de periode 2017-2018: de prijzen overschreden de psychologische kaap van 100 euro en bereikten een recordniveau van 118,5 euro. In deze context hadden sommige leveranciers moeite om voldoende GSC’s te vinden voor hun quotuminlevering. Deze structureel gezonde markt lijkt dus gekenmerkt door een gebrek aan liquide middelen die nodig zijn voor een permanente circulatie. Een hoger aantal GSC’s op de markt, samen met een administratieve vereenvoudiging van hun verkoop, zou voor meer fluïditeit kunnen zorgen.

Quotuminlevering

In 2017 bedroeg het quotum voor groenestroomcertificaten 7,8% van alle in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest geproduceerde energie, d.w.z. 400.773 GSC’s die vóór 31 maart 2018 door de energieleveranciers moesten worden ingeleverd. Voor de eindverbruiker komt de bijdrage aan het systeem ongeveer overeen met het quotum, dat wil zeggen 7,8% vermenigvuldigd met het aantal verbruikte MWh. Voor een klant die 2 MWh verbruikt (gemiddelde klant), bedraagt de kostprijs dus 15,6 euro per jaar.

Greencheck

Leveranciers moeten het groene deel van de stroom die ze aan hun klanten leveren dekken met garanties van oorsprong (GO), een traceerbaarheidshulpmiddel voor elektriciteit. Om de consumenten in staat te stellen na te gaan wat het reële aandeel ontvangen groene stroom is, stelt BRUGEL hun het hulpmiddel Greencheck ter beschikking, een onlinetool die op het internet beschikbaar is. Dit initiatief past perfect in het tweede gedeelte van de opdracht van BRUGEL: de Brusselse consumenten informeren over de verbruikte groene stroom.

Hoog eigen verbruik

Tijdens een eerste studie over de gegevens van 2014 had de dienst Hernieuwbare Energie vastgesteld dat het percentage eigen verbruik in het Brussels Gewest meer dan 50% bedroeg, terwijl hier meestal wordt uitgegaan van een percentage van 30 tot 35%. Een tweede studie op basis van de gegevens van 2015 lijkt deze trend te bevestigen. De doorgaans kleinere afmetingen van de installaties in het BHG, gecombineerd met een eerder lage gemiddelde productiviteit en een vrij hoog totaal verbruik, leiden tot dit hoge percentage eigen verbruik.

Een sector in volle bloei

Meerdere parameters wijzen erop dat de productie van zonne-energie met fotovoltaïsche installaties in Brussel de wind in de zeilen heeft. Aangezien de prijs van deze uitrustingen en installaties blijft zakken, is deze energievorm steeds concurrentiëler in vergelijking met andere energieproductiebronnen. De sector biedt zoveel potentieel dat meer en meer economische spelers en investeerders zich ervoor interesseren. Zowel in de publieke als in de privésector wordt de markt ook gekenmerkt door de opkomst van een belangrijk segment van externe investeerders. Bovendien investeert de Brusselse Hoofdstedelijke Regering fors in fotovoltaïsche systemen, het enige duurzame energiealternatief om de doelstellingen voor 2020 te bereiken.

Nieuwe perspectieven

In 2017 heeft BRUGEL zijn opdracht voor de meting van de groene stroom in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voortgezet. De dienst heeft evenwel een groot project gelanceerd voor een verbeterd systeem voor het beheer van de installaties. In de nabije toekomst zal de distributienetbeheerder SIBELGA de productiegegevens voor deze groene stroom verzamelen en valideren. Op basis van de gegevens van SIBELGA zal BRUGEL groenestroomcertificaten en garanties van oorsprong blijven uitgeven. De certificering van installaties waarvoor GSC’s worden toegekend, zal ook niet meer onder de bevoegdheid van BRUGEL vallen. Deze taak wordt in de toekomst toevertrouwd aan onafhankelijke certificeringsorganen. Dankzij deze structurele verandering zal de dienst Hernieuwbare Energie van BRUGEL niet langer belast zijn met deze operationele taken, die niet tot de typische core business van een regulator behoren.

Een vertrek en een indiensttreding

Midden 2016 verliet een lid van de dienst het team (dat uit drie voltijdsequivalenten bestond), en in de lente van 2017 trad een nieuw teamlid in dienst. Deze overgang en de tijdelijke vermindering van het aantal personeelsleden tussen midden 2016 en begin 2017 hebben tot een aantal organisatorische complicaties geleid. Dankzij deze verandering kon de operationele efficiëntie van het team echter gereorganiseerd en geoptimaliseerd worden.
Een optimaal beheer van de groenestroomcertificaten en garanties van oorsprong!

Régis Lambert,

verantwoordelijke Hernieuwbare Energie bij BRUGEL.


Quotum-inlevering

In de periode 2017-2018 overschreden de prijzen de psychologische kaap van 100 euro en bereikten ze een recordniveau van 118,5 euro. In deze context hadden sommige leveranciers moeite om voldoende GSC’s te vinden voor hun quotuminlevering. De structureel gezonde markt lijkt dus gekenmerkt door een gebrek aan liquide middelen die nodig zijn voor een permanente circulatie.

Een sector in volle bloei

Meerdere parameters wijzen erop dat de productie van zonne-energie met fotovoltaïsche installaties in Brussel de wind in de zeilen heeft. Aangezien de prijs van deze uitrustingen en installaties blijft zakken, is deze energievorm steeds concurrentiëler in vergelijking met andere
energieproductiebronnen.