Begrotingsopvolging en overheidsopdrachten

Zoals elk jaar sinds 2012 staat BRUGEL zelf in voor het administratief, financieel en boekhoudkundig beheer. BRUGEL formuleert een begrotingsvoorstel voor de minister die bevoegd is voor energie en houdt zich aan de circulaires van de minister van Begroting. Met respect voor de onafhankelijkheid van de regulator ten opzichte van de regering werd ons begrotingsvoorstel aan het parlement overgemaakt, dat over onze begroting heeft gestemd.

DOWNLOAD DIT HOOFDSTUK
DELEN

Twitter  /  

Linkedin  /  

FacebookSinds 1 mei 2016 is BRUGEL onafhankelijk van het BIM voor het beheer van de lonen. BRUGEL heeft een beroep gedaan op een sociaal secretariaat (GROEP S) om ons te helpen bij de loonberekeningen, de diverse aangiftes en ook voor begeleiding bij een aantal administratieve en juridische stappen.

In 2017 bedroeg de regionale dotatie voor de energie € 3.463.000. Dit bedrag is afkomstig uit het Energiefonds en is lager dan het plafond van 15% dat door de ordonnantie is vastgelegd. BRUGEL ontving in 2017 ook een tweede dotatie in verband met de nieuwe opdracht voor de controle van de waterprijs. Deze werkingsdotatie voor de uitoefening van zijn opdrachten in het kader van het waterbeleid bedroeg € 285.000. Onze tool voor begrotingsbeheer maakt een onderscheid tussen de begrotingen per sector (water of energie), vakgebied (groene stroom, tarieven, netten ...) en per project. Onze rekeningen zijn ook zo gedetailleerd mogelijk om de maximale transparantie van onze uitgaven te garanderen.

Zoals bij alle Brusselse ION’s het geval is, is de thesaurie van BRUGEL gecentraliseerd op een regionale rekening, terwijl de transacties worden uitgevoerd van een eigen rekening die automatisch in evenwicht wordt gebracht.

Krachtens de organieke ordonnantie van 23 februari 2006 houdende de bepalingen die van toepassing zijn op de begroting, de boekhouding en de controle wordt BRUGEL gelijkgesteld met een autonome bestuursinstelling van 2e categorie en moet het zijn begroting beheren in overeenstemming met deze ordonnantie en haar uitvoeringsbesluiten. Het dient opgemerkt dat de administratieve werklast die door deze reglementering wordt opgelegd bijzonder zwaar is voor een klein organisme zoals BRUGEL.

Het beheersorgaan van BRUGEL heeft begin 2016 ook een toezichtsorgaan voor de boekhouders-schatbewaarders aangesteld en heeft een samenwerkingsovereenkomst ondertekend met de directie Financiën van de GODB.

Als overheidsorganisme moet BRUGEL ook voldoen aan diverse verplichtingen die in de wetgeving zijn voorzien en meer bepaald het besluit van de Brusselse regering van 24 oktober 2014 betreffende de modaliteiten van de beheerscontrole. Deze reglementering vereist dat er een oriënteringsnota wordt opgesteld, evenals boordtabellen die de periodieke follow-up van de realisatie van de strategische en operationele doelstellingen weerspiegelen. De oriënteringsnota's moeten minstens de fundamentele krijtlijnen van het beleid en de visie van de bevoegde minister bevatten.

Aangezien BRUGEL geen voogdijminister heeft, is het niet strikt gehouden aan de naleving van deze tekst. BRUGEL wil echter een proces aanvatten om zijn procedures te verbeteren en met name de perfecte transparantie en onafhankelijkheid van de regulator aantonen. BRUGEL is overigens onderworpen aan de jaarlijkse controle van het Rekenhof, dat onder meer de performantie van de werking moet analyseren. Dit betekent dat het Rekenhof op elk moment de interne controle en de bestaande procedures (human resources, naleving overheidsopdrachten, handtekeningdelegatie …) bij de instelling kan controleren.

In 2016 werd binnen BRUGEL en zijn raad van bestuur een belangrijke denkoefening georganiseerd om de visie te bepalen die de instelling de komende jaren zal verdedigen. Deze denkoefening heeft in 2017 geleid tot de bepaling van de strategische en operationele doelstellingen. Die werden geformuleerd in een brochure genaamd “Strategische Visie” die naar de stakeholders van BRUGEL werd opgestuurd. BRUGEL heeft in 2017 ook een oriëntatienota opgesteld ter ondersteuning van zijn begroting. Vanaf nu zijn de driemaandelijkse begrotingscontroles op de vakgebieden gericht. De fiches hieromtrent werden bijgewerkt. Deze fiches omvatten de wettelijke basis, de beschrijving van het vakgebied, de rechtvaardiging voor de begrotingsaanvraag, de beschrijving van de herhaalde en nieuwe projecten, de KPI’s, het personeelsbestand in VTE’s en uiteraard de follow-up van de tijdens het jaar gemaakte afspraken. Aangezien BRUGEL een dotatie geniet, is het ook onderworpen aan de wetgeving op de overheidsopdrachten. Binnen de grenzen van de begrotingsordonnantie heeft de raad van bestuur beslist de overheidsopdrachten die door BRUGEL worden gegund aan het voorafgaand advies van de Inspecteur van Financiën te onderwerpen. Nadat de controleur van de vastleggingen zijn visum heeft gegeven, wordt de inventaris van de overheidsopdrachten gepubliceerd op onze website en aan het Gewest meegedeeld, zoals vereist door de ordonnantie betreffende de transparantie van de mandatarissen.

De toewijzing van de uitgaven en de uitvoeringspercentages per begrotingsartikel zijn in detail terug te vinden in de volgende tabel. Het dient opgemerkt dat het uitvoeringspercentage in 2017 hoger ligt dan in 2016, toen bedroeg het 84% in vastlegging en 85% in vereffening.
Uitvoeringsrekening 31/12/2017
vastleggingskrediet ordonnantiekrediet
Energie+Water Aangepaste begroting Vastgelegd BB Aangepaste begroting Vereffend
3.735.000 3.398.012 3.756.000 3.370.394
91 % 90 %

Aangezien de opdracht voor WATER pas in oktober 2017 begonnen is met slechts 1 van de 3 geplande VTE’s, is het uitvoeringspercentage lager. Dit heeft dus een rechtstreekse impact op het geconsolideerde cijfer. Daarom is het aangewezen beide uitvoeringspercentages apart te vermelden.

ENERGIE WATER
Aangepaste begroting Vastgelegd BB Aangepaste begroting Vereffend Aangepaste begroting Vastgelegd BB Aangepaste begroting Vereffend
3.405.600 3.242.903 3.471.600 3.245.807 329.400 155.109 284.400 124.587
95 % 93 % 47 % 44 %

De raad van bestuur van BRUGEL heeft de boekhoudkundige balans voor 2017 en haar bijlagen in de loop van de maand mei goedgekeurd. Deze rekeningen werden binnen de wettelijke bepaalde termijn aan de regering overgemaakt, evenals aan het Rekenhof en aan de verantwoordelijke voor de consolidatie van de Gewestelijke Entiteit. Het Rekenhof heeft onze rekeningen aandachtig onderzocht voor goedkeuring gedurende de weken van 5 tot 30 maart 2018. Het voorlopige verslag van het Rekenhof wordt verwacht in de loop van mei 2018 en de definitieve versie volgt eind augustus.