Acties in samenwerking met de marktspelers

Om zijn opdrachten te kunnen uitvoeren, onderhoudt BRUGEL doorheen het jaar een constructieve dialoog met de vele spelers in de sector. Doel: de ontwikkelingen en de werkwijzen op de markt onder controle houden.

DOWNLOAD DIT HOOFDSTUK
DELEN

Twitter  /  

Linkedin  /  

FacebookFORBEG

BRUGEL maakt deel uit van FORBEG, het forum van de Belgische energieregulatoren. Dit platform brengt de vier regulatoren van het land (BRUGEL, CREG, CWaPE en VREG) bijeen en biedt gelegenheid tot discussie, waarbij iedere regulator zijn visie op de diverse aspecten van de elektriciteits- en de gasmarkt deelt. Elk jaar vinden plenaire vergaderingen plaats waarop de voorzitters, directeurs of gedelegeerd bestuurders van de verschillende regulatoren aanwezig zijn. In de loop van het jaar komen ook experts bijeen in werkgroepen rond specifieke kwesties.

In 2017 nam BRUGEL deel aan bijzonder actieve werkgroepen: Elektriciteit, Flexibiliteit, Gas, Informatie-uitwisseling en Europa. In de loop van het jaar 2017 is ook diepgaand gediscussieerd over de kwestie van de noodleverancier. Begin 2018 volgde er dan een gemeenschappelijke raadpleging.

ATRIAS

BRUGEL neemt vrijwillig deel aan de gesprekken binnen ATRIAS, het gemeenschappelijke filiaal van de distributienetbeheerders. De gesprekken vinden plaats op meerdere niveaus: binnen het marktcomité (MIG6), dat de beslissingnemers van de betrokken partijen bijeenbrengt, binnen het stuurcomité dat de technische directeurs samenbrengt en binnen specifieke werkgroepen waarin experts en specialisten de lopende dossiers bespreken. BRUGEL werd uitgenodigd om als waarnemer deel te nemen aan het marktcomité en het stuurcomité.

Ontmoetingen met de leveranciers

In 2017 organiseerde BRUGEL meerdere bijeenkomsten met alle leveranciers om verschillende onderwerpen te bespreken: de controle van de facturering, denkoefeningen over de noodleverancier, de markt voor groene stroom, de openbaredienstverplichtingen, de flexibiliteitsmarkt enz.

Daarnaast ontmoet BRUGEL de leveranciers op hun verzoek individueel.

Bijeenkomsten met SIBELGA

Om een beter beeld te krijgen van de realiteit op het terrein, organiseren BRUGEL en SIBELGA (de distributienetbeheerder) maandelijkse vergaderingen om actuele dossiers, behandelde klachten, de toepassing van de reglementaire bepalingen of de wetswijzigingen te bespreken.

Deelname aan het overleg Staat-Gewest

In het kader van CONCERE/ENOVER, het overlegorgaan tussen de gewesten en de staat, nam BRUGEL deel aan de werkgroep die de conversie van de netten van arm gas naar rijk gas behandelt.

Samenwerking met de federale Ombudsdienst voor Energie

Aangezien er geen gewestelijke ombudsdienst bestaat, werkt BRUGEL actief samen met de federale Ombudsdienst voor Energie. Als een consument voor bemiddeling kiest, wordt de klacht door de Ombudsdienst behandeld. Vraagt de klagende partij daarentegen een bindende interventie, dan neemt de Geschillendienst van BRUGEL het dossier op zich. BRUGEL werkt ook samen met de Ombudsdienst wanneer die advies vraagt of opheldering wenst over bepaalde wetteksten.

Relatie met het BIM - Leefmilieu Brussel

Drie à vier keer per jaar organiseert BRUGEL coördinatievergaderingen met de energieadministratie. Tijdens deze vergaderingen wordt ingegaan op het voorbereidend reglementair werk dat de energieadministratie uitvoert en de initiatieven die BRUGEL wil nemen. BRUGEL is ook de beroepsinstantie tegen beslissingen van het BIM over energiepremies. Rekening houdend met de specifieke aspecten van deze opdracht (en de bijbehorende werklast), heeft BRUGEL voorgesteld die voortaan aan het Milieucollege toe te vertrouwen, de bevoorrechte beroepsinstantie tegen beslissingen van het BIM over energie.

Relatie met de sociale instanties

De teams van BRUGEL onderhouden nauw contact met de diverse sociale instanties. Zo nemen ze deel aan de vergaderingen van het Netwerk Waakzaamheid en ontmoeten ze regelmatig OCMW-vertegenwoordigers. Dankzij die contacten krijgt BRUGEL meer inzicht in de leefwereld van de kwetsbare bevolkingsgroepen en kan het informatie geven over ontwikkelingen in de wetgeving en vragen over individuele dossiers behandelen.

Contact met de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer

BRUGEL werkt samen met de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer om te onderzoeken welke regels voorrang moeten krijgen op een markt waar gegevensuitwisseling een belangrijke plaats zal gaan innemen.

Contact met de vrederechters

Met het oog op een beter begrip van de procedures en hun impact op de afsluiting van consumenten in het geval van wanbetaling, legde BRUGEL in 2016 meermaals contact met vrederechters. Deze constructieve gesprekken hebben het wederzijdse begrip verbeterd.Met het oog op een beter begrip van de procedures en hun impact op de afsluiting van consumenten in het geval van wanbetaling, legde BRUGEL in 2016 meermaals contact met vrederechters. Deze constructieve gesprekken hebben het wederzijdse begrip verbeterd.