Hoogtepunten 2017


DOWNLOAD DIT HOOFDSTUK
DELEN

Twitter  /  

Linkedin  /  

Facebook

Februari

 • Studie over de rollen en verantwoorde­lijkheden van de spelers betrokken bij de conversie van L- naar H-gas.

Maart

 • Publicatie van de brochure “Strategische visie”, met de uitdagingen en doelstellingen die BRUGEL voor zichzelf als ideaal heeft gedefinieerd, evenals de strategie die wij willen toepassen om dit ideaal te bereiken.

Juni

 • Publicatie van het jaarverslag. Deze beknopte en volledig herziene versie maakt de balans op van 2016 en bespreekt de uitdagingen van morgen. Het verslag wordt aangevuld met een elektronische versie met animaties en video’s.
 • Overschakeling naar gewestelijke berichtendienst; mailadressen en URL's worden aangepast en eindigen nu met .brussels.
 • Publicatie van het advies betreffende de problematiek van de conversie van het Brusselse aardgasnet en de aanpassing van de binneninstallaties van de verbruikers om met rijk gas te kunnen werken.

Augustus

 • BRUGEL keurt een nieuw, modern en efficiënt huishoudelijk reglement goed.

September

 • Een nieuwe look, informatie die gemakkelijker terug te vinden is, een site aangepast aan alle leesapparaten … De website van BRUGEL werd volledig vernieuwd.
 • Publicatie van vier thematische dossiers die de beknopte versie van het jaarverslag aanvullen. Deze uitgebreide themadossiers komen terug op het jaar 2016 en de uitdagingen van de markt door de verschillende problematieken te behandelen aan de hand van vier thema’s.


Oktober

 • Publicatie van de studie over de kwantitatieve en kwalitatieve analyse van beslissingen van het vredegerecht inzake contractopzegging. Deze studie bespreekt de grote lijnen van een nieuwe benadering voor de bescherming van huishoudelijke afnemers.

November

 • Publicatie van de studie over het fotovoltaïsche park in 2015, met een gedetailleerde analyse van het type geïnstalleerd materiaal, de productiviteit, de prijs, de dimensionering en de verspreiding per gemeente van de aanwezige installaties in het BHG. Bovendien geeft de aanwezigheid van bidirectionele meters een duidelijk beeld van het percentage eigen verbruik, dat gemiddeld meer dan 50% bedraagt.
 • BRUGEL keurt de distributietarieven (elektriciteit en gas) voor 2018 goed. Deze werden aangepast voor de posten “Openbaredienstverplichtingen” (ODV’s) en “Toeslag voor de vennootschapsbelasting” (Ven.B).

December

 • BRUGEL krijgt er bevoegdheden bij, met nieuwe opdrachten in het domein van de watersector, waaronder een opdracht voor de controle van de watertarieven.
 • BRUGEL herziet volledig de publicatie van zijn driemaandelijkse statistische gegevens. De bijgewerkte gegevens zijn beschikbaar in een pdf-versie en een dynamische versie (bereikbaar via URL’s), zodat een betere weergave van de gegevens mogelijk is. BRUGEL stelt ook maandelijkse statistische gegevens ter beschikking op zijn website en op het gewestelijke Open Data-portaal.