« Een jaar met heel wat uitdagingen! »

Dubbelinterview met Marc Deprez, voorzitter van de raad van bestuur, en Pascal Misselyn, coördinator van BRUGEL.


DOWNLOAD DIT HOOFDSTUK
DELEN

Twitter  /  

Linkedin  /  

FacebookWat was volgens u het meest markante feit van 2017?

Pascal Misselyn: Wat de energiemarkt betreft, was het ongetwijfeld het uitstel van de implementatie van MIG6. MIG6 is de reeks regels en normen die gegevensuitwisselingen tussen de DNB en de leveranciers mogelijk maakt. Oorspronkelijk zou MIG6 in januari 2018 gelanceerd worden, maar dat werd eerst uitgesteld tot september 2018 en nu opnieuw. Nu zal het ten vroegste in 2020 gebeuren.

Marc Deprez: Dit herhaalde uitstel heeft aanzienlijke gevolgen, want een hele hoop nieuwe technologieën die onmisbaar zijn voor de markt kunnen nu nog niet worden toegepast. BRUGEL heeft alle distributienetbeheerders en meer bepaald SIBELGA aangezet om doelen vast te leggen en deze na te leven.

Werd de stabiliteit van de prijzen op de energiemarkt behouden in 2017?

Marc Deprez: Absoluut! Deze prijzen zijn relatief stabiel gebleven, doordat SIBELGA erin geslaagd is zijn distributietarieven te verlagen dankzij de nog beschikbare regulatoire saldi. Deze verlaging van de distributietarieven compenseerde de kosten van de energietransitie op federaal en gewestelijk niveau en heeft er dus voor gezorgd dat de energieprijzen relatief stabiel zijn gebleven. De komende jaren zal de markt waarschijnlijk lichte tariefverhogingen kennen.

Welke andere belangrijke feiten hebben de markt gekenmerkt?

Pascal Misselyn: De cijfers en feiten wijzen erop dat sommige leveranciers onzeker zijn en twijfelen om zich op de Brusselse markt te vestigen. De leveranciers – die overigens in de andere gewesten van het land gevestigd zijn – beschouwen de marktvoorwaarden, de sociaaleconomische omstandigheden en de grotere sociale bescherming dan in de andere gewesten immers als nadelige factoren.

Marc Deprez: In deze context hebben we vastgesteld dat sommige leveranciers niet altijd hun beste aanbiedingen beschikbaar stellen op de Brusselse elektriciteits- en gasmarkt. Een belangrijke leverancier heeft zelfs besloten om niet langer nieuwe aanbiedingen te doen voor de particuliere sector. Hij houdt het voortaan bij het beheer van zijn bestaande klanten. Als andere leveranciers hetzelfde gaan doen, dan zitten we echt met een probleem.

Wat stelt u voor om dit probleem te verhelpen?

Pascal Misselyn: Verschillende studies tonen aan dat er in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 70 à 80.000 gezinnen in een staat van energiearmoede verkeren, op een totaal van 550.000. In vergelijking met de 2.000 geregistreerde beschermde klanten is dat enorm ... Dit bewijst ook hoe weinig aantrekkelijk het beschermingssysteem is.

Marc Deprez: Om de huishoudelijke afnemers beter te beschermen, denken wij dat het nodig is om het systeem van de sociale bescherming op het vlak van energie te herzien en te verbeteren. Het huidige systeem is gebaseerd op uitstekende principes die we moeten behouden, maar de concrete toepassing is in sommige gevallen problematisch of inefficiënt.

Denkt u dat deze bijzondere voorwaarden de evolutie van de markt sturen?

Marc Deprez: Zonder enige twijfel! Er zijn meerdere indicatoren die dit aantonen. Het aantal vermogensbegrenzers bij wanbetalers is aanzienlijk gestegen: van 25.220 in 2016 naar 27.884 eind 2017. Deze stijging is een duidelijke weerspiegeling van de energiearmoede, die jammer genoeg realiteit is in Brussel. Ze toont vooral ook aan dat de commerciële praktijken van de leveranciers geëvolueerd zijn. De leveranciers letten veel beter op en reageren sneller in geval van wanbetaling. Ter herinnering, BRUGEL heeft voorgesteld om deze vermogensbegrenzers af te schaffen, aangezien wij ervan overtuigd zijn dat deze strafmaatregelen voor de consument weinig invloed hebben op zijn globaal verbruik en dus zijn factuur, en dat ze daarom geen reële oplossing bieden.

Pascal Misselyn: We hebben ook vastgesteld dat het aantal switches, klanten die van leverancier veranderen, in 2017 is afgenomen. Deze daling is grotendeels te verklaren door het feit dat de leveranciers minder communicatiecampagnes voeren. De klanten veranderden vooral van leverancier als reactie op deze campagnes. Wat er ook van zij, het BHG kent de laagste energieprijzen van België. We blijven erop toezien dat de prijzen voordelig blijven voor de Brusselaars.

Hoe zit het met de energietransitie?

Marc Deprez: We zijn ons ervan bewust dat de energietransitie een prioriteit is voor de markt: decentralisatie van de productie, hernieuwbare energie, flexibiliteit, energie-efficiëntie, actievere prosumers enz. In 2017 heeft de flexibiliteitsmarkt een goede kruissnelheid bereikt. Verschillende initiatieven die aanvankelijk wat twijfelachtig leken, zijn steeds efficiënter geworden. Wat de hernieuwbare energie betreft, heerst er een tastbare spanning in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: de prijzen op de markt van de groenestroomcertificaten (GSC’s) zijn explosief gestegen. Voor het eerst hebben de GSC’s de kaap van 100 euro overschreden.

Hoe hebt u de problematiek van de conversie van het gasnet aangepakt in 2017?

Pascal Misselyn: De omschakeling van arm gas naar rijk gas zou geen technische problemen mogen opleveren voor het Brusselse net. In 2017 waren we vooral bezorgd over de situatie van de uitrusting voorbij de meters. We weten immers dat er verouderde installaties bestaan bij de particuliere klanten, maar niet precies hoeveel. Het lijkt ons daarom essentieel om van deze gelegenheid gebruik te maken om over te gaan tot systematische controles aan huis. Hoewel de binneninstallatie de verantwoordelijkheid blijft van de eigenaar, zijn wij van mening dat de overheden het proces moeten omkaderen en eigenaars in een kwetsbare situatie terzijde moeten staan met financiële steun en hulp.

Wat was uw operationele strategie in 2017?

Marc Deprez: BRUGEL heeft duidelijk gekozen voor dialoog, overleg en uitwisselingen met alle spelers in de sector. Het hele jaar door heeft BRUGEL tal van vergaderingen gehouden met de distributienetbeheerder SIBELGA, de sociale diensten, leveranciers, de federale ombudsman, de vrederechters, de gewestelijke en federale regulatoren enz. Wanneer onze diensten adviezen hebben gegeven, hebben ze systematisch deze spelers geraadpleegd om een evenwichtig debat tot stand te brengen. In 2017 hebben we ook onze nieuwe, functionelere website gelanceerd en een open-datasysteem ingevoerd zodat we meer mensen kunnen bereiken met nuttige informatie.

Welke strategische visie past u toe voor uw beheerscontrole?

Pascal Misselyn: Wat de beheerscontrole betreft, kiest BRUGEL voor een enkele visie waarop de volledige organisatie gebaseerd is. In die zin hebben we een oriëntatienota opgesteld ter ondersteuning van onze begroting, hebben we strategische en operationele doelstellingen vastgelegd en zijn we nu ook overgegaan tot het opstellen van relevante KPI’s. De belangrijkste krijtlijnen zijn uitgezet, maar onze doelstellingen zijn nog niet volledig operationeel gekwantificeerd.

Hoe hebt u de nieuwe opdracht voor de controle van de waterprijs geïntegreerd in uw teams?

Marc Deprez: Wij hebben er inderdaad een nieuwe bevoegdheid bij: de controle van de waterprijs. BRUGEL beschouwt deze uitbreiding van onze bevoegdheden als een blijk van vertrouwen van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering. Naast de controle van de tarifering van de waterprijs, zal BRUGEL ook algemene voorwaarden moeten opstellen voor de operator en een bemiddelingsdienst moeten oprichten. We zullen dus ook studies kunnen uitvoeren en adviezen kunnen voorstellen. Het is een hele uitdaging, maar onze teams zijn er klaar voor.

Pascal Misselyn: Om dit op correcte wijze te doen, hebben we besloten om water te behandelen als de andere energievormen, dat wil zeggen gas en elektriciteit. We hebben dus gekozen voor een multisectorale, multidisciplinaire benadering. Alle thema’s worden door veelzijdige teams benaderd vanuit onder meer een financiële, technische en juridische invalshoek. Voor de uitwerking van deze strategie hebben we prospectieve studies uitgevoerd en het nodige gekwalificeerde personeel aangeworven. Dankzij deze methode genieten we het voordeel van schaalvergroting en van uiteenlopende, eventueel kritische blikken op de verschillende operatoren. Aangezien al onze teams moesten worden gesensibiliseerd rond het thema water, hebben we in 2017 een aantal opleidingen en bezoeken georganiseerd voor het voltallige personeel.

Is het profiel van de medewerkers veranderd in 2017?

Pascal Misselyn: Niet echt, aangezien BRUGEL zich in de eerste plaats positioneert als een “studiecentrum voor de overheid”. Naast de strikt regulatoire taken van controle en omkadering, besteden onze medewerkers een deel van hun tijd aan denkoefeningen, studies en analyses. De nodige handelswijzen, competenties en expertise voor het beheer van onze nieuwe opdracht in de watersector bestaan reeds bij BRUGEL. We willen onze multidisciplinaire benadering bewaren en gevarieerde profielen aanwerven om deze opdrachten tot een goed einde te brengen. Op uitnodiging van Actiris heeft BRUGEL in 2017 ook een polyvalente administratieve vacature geopend om beroepservaring te kunnen aanbieden aan laaggeschoolde jongeren.

Marc Deprez
voorzitter van de raad van bestuur


Pascal Misselyn
coördinator van BRUGEL
Om de huishoudelijke afnemers beter te beschermen, denken wij dat het nodig is het systeem van de sociale bescherming op het vlak van energie te herzien en te verbeteren.

Marc Deprez

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest kent de laagste energieprijzen van België. We zien erop toe dat deze prijzen voordelig blijven voor de Brusselaars.

Pascal Misselyn