Onze vakgebieden

6. Juridische zaken

Interview met Karine Sargsyan


DOWNLOAD DIT HOOFDSTUK
DELEN

Twitter  /  

Linkedin  /  

FacebookIn 2017 speelde de juridische dienst opnieuw een belangrijke rol bij BRUGEL, zowel wat zijn specifieke opdrachten betreft als voor zijn meer transversale opdrachten ter ondersteuning van de andere diensten en de Brusselse Hoofdstedelijke Regering.

Adviesopdracht aan de regering

Tijdens het boekjaar 2016 had BRUGEL een algemene adviesopdracht bij de regering betreffende de implementatie van een wettelijk kader dat de goede werking van de energiemarkt moest bevorderen. Eind 2016 had de juridische dienst een nota voltooid met de essentiële punten die de ontwerpen van nieuwe ordonnanties moeten behandelen. In 2017 vormde het ordonnantieontwerp het voorwerp van debatten in de regering, en de tekst zal in de loop van 2018 ter stemming worden voorgelegd. Daarnaast heeft BRUGEL voorstellen voor verbetering en wijzigingen gedaan voor bepaalde artikelen van het besluit betreffende groene stroom.

In 2017 werd ook hard gewerkt aan de revisie van de Brusselse technische reglementen voor de toegang tot de elektriciteits- en gasnetten. Bedoeling was de evolutie van de technische regels mogelijk te maken in overeenstemming met de nieuwe energiemarkt.

Noodleverancier

De procedure van noodleverancier is een voorziening die door de sector is ingevoerd om de eventuele faling van een leverancier op te vangen. Sinds de vrijmaking van de energiemarkt kunnen leveranciers effectief failliet gaan, waarna het voor hen onmogelijk zou zijn energie te leveren aan hun klanten. Als Brusselse regulator is BRUGEL gehouden een noodvoorziening voor te stellen in het geval van faling. In 2016 werkten alle regulatoren van het land samen om een vervangingssysteem op nationaal niveau in te voeren. In 2017 heeft BRUGEL samen met de andere regulatoren een gemeenschappelijk ontwerp van advies voorgesteld aan de wetgever.

Huishoudelijk reglement

In 2017 was de juridische dienst belast met de voltooiing van de tekst voor het huishoudelijk reglement van BRUGEL. In het kader van dit dossier heeft de dienst de werkingsregels van het instituut grondig herzien, met onder meer de opname van de regels inzake vertrouwelijkheid, goed bestuur en belangenconflicten voor het personeel. BRUGEL beschikt zo over een modern en efficiënt huishoudelijk reglement.

Winter Package

In 2016 werkte de Europese Commissie aan de invoering van een nieuwe regelgeving betreffende de toekomstige energiemarkt. Deze denkoefening werd eind 2016 geconcretiseerd in wetteksten die de naam “Winter Package” kregen. In 2017 heeft de juridische dienst van BRUGEL met veel aandacht de invoering van de richtlijnen gevolgd om zijn toekomstige beslissingen of acties af te stemmen op de nieuwe Europese lijn.

Ondersteunende opdracht voor andere diensten

Naast deze operationele steun heeft de juridische dienst van BRUGEL in 2017 ook zijn samenwerking met de andere interne diensten van BRUGEL versterkt. Op het vlak van de tariefbevoegdheid heeft de juridische dienst bijvoorbeeld werk gemaakt van de bepaling van de richtlijnen van de volgende tariefperiode voor de gas- en elektriciteitsmarkt. In dit dossier heeft de dienst onder meer de wettelijkheid van de genomen beslissingen gecontroleerd, de algemene visie geïntegreerd en de juridische haalbaarheid verzekerd. In het domein van de hernieuwbare energie en groene stroom heeft de juridische dienst een gedetailleerd advies voorgesteld over het nieuwe besluit betreffende groene stroom. In het dossier van de omschakeling van arm gas naar rijk gas heeft de juridische dienst een zeer specifieke analyse uitgevoerd in opdracht van de dienst Markt en Netten om de juridische haalbaarheid van de voorgestelde oplossingen te controleren. Voor de Geschillendienst ten slotte heeft de juridische dienst het ontwerp voltooid van het protocolakkoord met de federale ombudsmannen om nieuwe samenwerkingsmodaliteiten te definiëren tussen de Geschillendienst en de ombudsdienst.

Waterordonnantie

In 2016 speelde de juridische dienst een actieve rol in de voorbereiding van het nieuwe wettelijke kader om BRUGEL zijn nieuwe bevoegdheid voor de controle van de waterprijs toe te vertrouwen, met name wat de revisie van de waterordonnantie betreft. In het kader van deze ordonnantie, die in 2017 werd opgesteld en begin 2018 door het parlement werd goedgekeurd, heeft BRUGEL drie verschillende opdrachten gekregen: de controle van de waterprijs, de goedkeuring van de algemene verkoopvoorwaarden en de invoering van een gewestelijke bemiddelingsdienst.

Voor de verkoopwaarden, die niet veranderd zijn sinds 1994, belooft dit een lange, complexe klus te worden. De juridische dienst zal de komende maanden al zijn expertise ter beschikking stellen om de goedkeuringsmodaliteiten voor deze laatste te bepalen. Wat de creatie van een gewestelijke bemiddelingsdienst voor water betreft, deze zal vanaf 2020 bij BRUGEL worden opgericht. De juridische dienst zal nadenken over de praktische modaliteiten van de uitvoering om de goede werking ervan te garanderen.

Om de uitvoerbaarheid van deze opdrachten te verzekeren en de verschillende betrokken diensten bij BRUGEL te ondersteunen, heeft de juridische dienst gedurende heel 2017 nauw samengewerkt met het kabinet en de verschillende spelers in de sector.
Een multisectorale advies- en ondersteuningsopdracht!

Karine Sargsyan

verantwoordelijke van de juridische dienst bij BRUGEL

Richtlijnen

Op het vlak van de tariefbevoegdheid heeft de juridische dienst werk gemaakt van de bepaling van de richtlijnen van de volgende tariefperiode voor de markt van gas en elektriciteit. In dit dossier heeft de dienst onder meer de wettelijkheid van de genomen beslissingen gecontroleerd, de algemene visie geïntegreerd en de juridische haalbaarheid verzekerd.

Huishoudelijk reglement

In 2017 was de juridische dienst belast met de voltooiing van de tekst voor het huishoudelijk reglement. BRUGEL beschikt zo over een modern en efficiënt huishoudelijk reglement.